CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ||nr-contract||/||data-contract|| în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
Angajator – persoana juridică ||nume-angajator|| , cu sediul / domiciliul în ||localitate-angajator||,||adresa-angajator|| , înregistrată la ORC din ||judet-angajator|| sub nr. ||nr-reg-com-angajator||, avand CIF ||cui||, telefon ||telefon-angajator||
-, reprezentată legal de ||reprezentant-angajator|| în calitate de ||rol-reprezentant-angajator||
,

SI

Salariatul ||nume-angajat||, domiciliat în localitatea, LOC. ||oras-angajat||, ||adresa-angajat||, jud . ||judet-angajat|| posesor al cărţii de identitate seria ||serie-buletin-angajat|| nr. ||nr-buletin-angajat|| eliberat de ||locatie-eliberare-buletin|| la data de ||data-eliberare-buletin||, valabilitate pana la date de ||data-expirare-buletin||, cu CNP .||cnp|| permis de muncă seria ||serie-permis-munca|| nr ||numar-permis-munca|| din data ||data-eliberare-permis-munca||,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit :

B. Obiectul contractului :Prestarea muncii de catre salariat si plata salariului de catre angajator.

C. Durata contractului :
a) nedeterminată, salariatul ||nume-angajat|| urmând să înceapă activitatea la data de ||data-start-activitate||
b) determinată, de ||activitate-determinata-luni|| luni, pe perioada cuprinsă între data de ||determinata-start|| şi data de
||determinata-end||/ pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la ( sectie/ atelier/ birou/ serviciu/ compartiment etc.) ||punct-lucru|| din sediul social /punctul de lucru / alt loc de munca organizat al angajatorului ||nume-angajator||
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul vă desfăşura activitatea astfel:||fara-punct-de-lucru||

E. Felul muncii

Funcţia / meseria : ||functie-angajat|| – conform Clasificării ocupaţiilor din România

F. Atribuţiile postului
F^1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:||criterii-evaluare||
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

G. Condiţii de muncă
1. Activitatea se desfăşoară potrivit Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe
zi pentru salariaţi care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale / deosebite / speciale de muncă, potrivit Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

H. Durata muncii

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ||ore-zi|| ore / zi, ||ore-saptamana|| ore / săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ||program-de-lucru|| (ore zi / ore
noapte / inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern / contractului colectiv de muncă
aplicabil.
2. O fracţiune de normă de ||fractiune-norma-1|| ore / zi , ore / săptămână ||fractiune-norma-2||
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează :||repartizare-program-lucru|| ( ore zi / ore noapte ).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern / contractului colectiv de muncă
aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de ||concediu-odihna|| zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă
întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ||concediu-suplimentar|| .

J. Salariul
1. Salariul de bază lunar este de ||salar-brut|| lei
2. Alte elemente constitutive :
a) sporuri ||sporuri||;
b) indemnizaţii ||indemnizatii||;
b^1 Prestatii suplimentare in bani ||prestatii-suplimentare||
b^2 Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ||modalitate-prestatii||
c) alte adaosuri ||alte-adaosuri||;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în
zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform
contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
4. Data / datele la care se plăteşte salariul este / sunt ||data-salar||.

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în munca:
a) echipament de protecţie ||echipament-de-protectie||;
b) echipament de lucru ||echipament-de-lucru||;
c) materiale igienico – sanitare ||materiale-igienico-sanitare||;
d) alimentaţie de protecţie ||alimentatie-protectie||;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ||drepturi-sanatate-securitate|| .

L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de ||perioada-proba|| zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ||perioada-preaviz-concediere|| zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ||perioada-preaviz-demisie|| zile calendaristice, conform Legii nr.53/2003 , republicata , sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.
18 alin. (1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) alte clauze .

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces formare profesională.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să iconstate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuale ale salariatului;
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din CIM anterior inceperii activitatii;
a^1 sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din CIM , CCM aplicabil si din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă
şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care atestă calitatea de salariat a solicitantului , respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului / grupului de
angajatori / ramurii / naţional, înregistrat sub nr ||ccm-nr||/||ccm-an|| la Inspectoratul teritorial de munca a judeţului / municipiului ||itm-locatie|| /Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune
încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial,
potrivit legii.


Angajator,                                                                      Salariat, ||nume-angajat||                                                                                           
………………………………

ADMINISTRATOR                                                                     Data ||data-contract||
||semnatura-administrator||                                             AM PRIMIT UN EXEMPLAR