Contract Cadru – ||tip-contract||
Nr. ||nr-contract|| Incheiat astazi ||data-contract||

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ||nume-companie||., cu sediul in ||adresa-companie||, municipiul ||oras-companie||, judetul ||judet-companie||, telefon ||telefon-companie||, numar de inmatriculare ||nr-reg-com-companie||, cod fiscal ||cod-fiscal-companie||, cont IBAN ||cont-IBAN-companie||, deschis la ||banca-companie||, Sucursala ||sucursala||, reprezentata prin ||reprezentant-companie|| , in calitate de Prestator,pe de o parte, si

1.2. ||nume-achizitor|| cu sediul social in ||adresa-achizitor||, ||oras-achizitor||, Judet  ||judet-achizitor||, Cod Fiscal ||cod-fiscal-achizitor||, Nr. Reg. Com ||nr-reg-com-achizitor||, reprezentata de ||reprezentant-achizitor||, in calitate de Achizitor, pe de alta parte

au convenit ca in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, sa incheie prezentul contract de furnizare a serviciilor software si conexe pe baza de comanda, denumite in continuare “serviciile”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.
a. Prestatorul se obliga sa furnizeze serviciile solicitate de catre Achizitor conform comenziilor acceptate de catre Prestator .
b. Prestatorul poate unilateral refuza executia unor comenzi
c. Doar comenzile acceptate de catre Prestator vor intra sub incidenta prezentului contract.

||extra-cap2||

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Efectuarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, precum si termenele de realizare a lor vor fi specificate in formularul de comanda

||extra-cap3||

IV. GARANTII

4.1. In cazul in care pe parcursul realizarii serviciilor apar eventuale anomalii datorate autorului, acesta se obliga sa le inlature in cel mult 3 zile de la semnalarea lor de catre utilizator.
4.2. Se excepteaza de la prevederile pct. 4.1. anomaliile de introducere sau de operare ale utilizatorului, inlaturarea acestora urmand a fi asigurata de utilizator, la cerere, in cadrul activitatii de asistenta tehnica.

||extra-cap4||

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pretul serviciilor se poate stabilii in functie de cuantumul de ore lucrate la pretul de 25 Euro / ora. Pret fara TVA.
5.2. Pretul serviciilor se poate stabilii in functie de proiect, specificandu-se pretul total si moneda. Pret fara TVA, prevazut in anexa aferenta proiectului.

||extra-cap5||

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Autorul este obligat sa efectueze:
analiza de ansamblu;
executia serviciilor acceptate in lucru;
instruirea personalului utilizatorului (instalare, configurare si incarcare a datelor);
rezolvarea disfunctionalitatilor ce ar putea eventual aparea ca urmare a proiectarii, structurii, machetelor, modului de import date etc.).
6.2. Utilizatorul se obliga:
sa furnizeze informatiile, datele si documentele necesare autorului pentru analize de ansamblu;
sa asigure timp de lucru pe tehnica sa de calcul pentru instalarea si testarea aplicatiilor in vederea realizarii fazelor de acceptare si de incheiere a procesului-verbal de predare-primire a serviciilor;
sa nu execute modificari, adaugiri sau stersaturi in continutul eventualelor aplicatii rezultate prin de realizarea serviciilor, fara acordul scris al autorului;
sa asigure incarcarea bazei de date prin mijloace proprii, dotare materiala si forta de munca, daca este cazul;

||extra-cap6||

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul nerespectarii termenelor convenite de executie Prestatorul se obliga la plata unor penalizari de 0.1% din valoarea ramasa restanta si neachitata de catre Achizitor, pentru fiecare zi de intarziere, fara a depasi 10% din aceeasi valoare.
7.2. In cazul neefectuarii platii la termen, Achizitorul se obliga la plata unor penalizari de 0.1 % din valoarea ramasa restanta si neachitata de catre Achizitor, pentru fiecare zi de intarziere fara a depasi 10% din aceeasi valoare si daune-interese.

||extra-cap7||

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ||termen-forta-majora|| (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

||extra-cap8||

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

||extra-cap9||

X. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

||extra-cap10||

XI. LITIGII

11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

||extra-cap11||

XII. INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract inceteaza prin intelegerea partilor.
12.2. De asemenea, prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care, oricare dintre parti:
cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti;
incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;
in maximum 15 zile de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia dintre obligatiile sale, nu executa sau executa in mod necorespunzator acea obligatie.
12.3. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

||extra-cap12||

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
13.4. In cazul in care Achizitorul nu notifica Prestatorul in termen de 5 zile de la finalizarea serviciilor, referitor la o anomalie sau omisiune in executia acestora, serviciile sunt considerate acceptate ca fiind finalizate, nefiind necesara intocmirea unui proces verbal in acest sens..
13.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare la data ||data-contract||

Prestator, Achizitor,
||nume-companie|| ||nume-achizitor||,

||reprezentant-companie|| ________________

………………………………………………. ……………………………………………………….